Shorinijryu Kenkokan Hombu Dojo training updates

Saturday 3-5pm  Shinjuku Dojo    Waseda, Tokyo Kantsuji Temple

 

Saturday 6:30-8:30  Ariake Dojo   Koto Tokyo Ariake junior high school

 

Thursday     7-9pm  Gotanda Dojo  Shinagawa, Tokyo Gymnasium

 

Wednesday  5-6pm    Toyosu Dojo   Koto, Tokyo Instyle Yoga studio